top of page

Ella Ayalon    || אלה אילון

אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה

המחקר שלי 

אני חוקרת את ההיסטוריה של האשפוז הרפואי במדינת ישראל, וספציפית אשפוז ילדים, מקום המדינה ומאוחר יותר. הנושא הזה חשוב מכמה היבטים: ההיסטוריה של ניהול הבריאות, היסטוריה של רווחת הילד, והיסטוריה של נדידת ידע בנוגע לקשר בין ילדים והוריהם או נתק ביניהם.

 

כיצד הגעתי למחקר שלי

הדוקטורט שלי עסק ביתמות ובטיפול ביתומים, כלומר במפגש בין ילדים ממשפחות לא נורמטיביות ומוסדות קהילה, חברה ומדינה. אחד מן ההיבטים של הדוקטורט היה החיים במוסד, כלומר לא בחיק משפחה גרעינית. העיסוק בילדים החיים, לתקופה קצרה או ארוכה במוסדות, ובנתק מסוים ממשפחתם הגרעינית ממשיך במחקר הנוכחי שלי, בהתמקדות במוסדות בריאות ורפואה (ולא במוסדות רווחה וסעד).

עצה טובה שקיבלתי ומעוניינת לשתף 

ד"ר בעז נוימן ז"ל נהג לתת בשיעור הראשון בכל סמסטר כמה עצות לסטודנטים, ואחת מהן הייתה: אם אין לכם קרן פנסיה, כדאי שתפתחו אחת. ובמובן הרחב יותר: חיים אקדמיים הם הרפתקה כלכלית, וכדאי מאוד להיות מוכנים אליה ולהשלכות ארוכות הטווח שלה. 

ספר מומלץ

 

Michal Shapira, The War Inside: Psychoanalysis, Total War, and the Making of the Democratic Self in Postwar Britain, Cambridge University Press, 2013.

מחברים: מיכל שפירא

אני מעוניינת להמליץ על  ספרה של ד"ר מיכל שפירא, על ההיסטוריה של פסיכואנליזה בבריטניה, וספציפית בנוגע לתיאוריית ההתקשרות, הוא ספר קריא ומרתק, ובמובן מסוים היה הבסיס לשאלות המחקר שלי: מה הגישות השונות לאשפוז ילדים, מה מנסה להשיג האשפוז, אילו סוגים של מומחיות וסמכות נתפסים כרלבנטיים בחברה הישראלית לקביעת תנאי אשפוז ילדים ולהבנת ההשפעות הבריאותיות והנפשיות של האשפוז על ילדים, בזמן האשפוז ואחריו, וכו'.

bottom of page