STS בעולם ויראלי

מושב מיוחד של האגודה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע.

06.09.2020

אירוע מקוון.

בהנחייתו של נח עפרון. אוניברסיטת בר-אילן.

מתדיינות:

ענת בן דוד. האוניברסיטה הפתוחה

"תפיסות מהותניות של נתונים וציות אזרחי בתגובות מדינתיות למשבר הקורונה".

קרין נהון. המרכז הבינתחומי

"דמוקרטיה מאותגרת מידע, ויראליות ורשתות חברתיות"

©2018 by  the Israeli Society for the History , Philosophy and Sociology of Science.